Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Уважаеми потребители, молим да се запознаете с Общите условия за ползване преди да използвате сайта „tsvetifit.bg“. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Преди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

I. ЗА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията между ЦВЕТИ ФИТ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Търговец“ или „ЦВЕТИ ФИТ“, собственик и администратор на настоящия уеб-сайт (web-site) „www.tsvetifit.bg“ („Уеб-страницата и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, наричани „Потребители“, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват Общите условия на Търговеца.

2. „ЦВЕТИ ФИТ“ е едноличното дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 206724140. Търговецът има регистрирано седалище и адрес на управление в България, град София, ж.к. Младост 2, бл. 254, вх. А, ет. 3, ап. 18и адрес за кореспонденция в гр. София, ул. Емилиян Станев

3. „ЦВЕТИ ФИТ“ има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, Търговецът се задължава да уведоми потребителите като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

1. „Виртуален ПОС терминал“ е логически устройство, дефинирано в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги през интернет страницата на Търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн. Платформата за интернет-търговия се обслужва от посредник за обработка на транзакциите изцяло, който е обвързан с информационните системи на банката, с която Търговецът е сключил договор за обслужване на разплащания с местни дебитни и/или кредитни карти в интернет.

2. „Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор сключен от Търговец и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

3. “Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

4. „Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – страницата и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-страницата и по предвидения затова ред да закупи продукт или услуга предлаган от Търговеца посредством Уеб-страницата.

5. „Крайна цена“ е цената за бройка или определено количество стока и/или услуга, включваща данъка върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси.

6. „Продукт“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка стока и/или услуга, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И АВТОРСКИ ПРАВА

1. ЦВЕТИ ФИТ ЕООД, като създател и собственик на сайта „tsvetifit.bg“ дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани на Сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.tsvetifit.bg, чрез който Потребителят има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Сайта стоки и/или услуги, включително следното:
2. Да извършаа регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;
4. Да сключваа договори за покупко-продажба на стоките и/или услугите в Сайта;
5. Да извършваа всякакви плащания във връзка със сключените договори с „tsvetifit.bg“, съгласно поддържаните от Сайта начини за разплащане.
6. Да получава информация за нови стоки и/или услуги, предлагани от Сайта;
7. Да преглежда стоките и/или услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
8. Да бъде уведомен за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта;
9. Да упражнява право на отказ от договора, сключен от разстояние за соките и/или услугите, предлагани от Търговеца, за които правото на отказ от договора е приложимо.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. Търговецът доставя стоките и/или услугите и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
2. Потребителите сключват договор за покупко-продажба стоките и/или услугите, предлагани от Сайта или друго средство за комуникация от разстояние.
3. По силата на сключения с Птребителите договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки и/или услуги;
4. Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки и/или услуги съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението представлява „Крайната цена“ за стока и/или услуга и е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на Сайта.
5. Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки и/или услуги, в сроковете и при условията, определени от Търговеца на Сайта и съгласно настоящите общи условия. 
6. Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
7. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСА НА САЙТА

1. За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и/или ъслуги, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които сайтът изисква регистрация.
2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Търговеца.
С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4. Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Търговеца. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.
5. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
6. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Търговеца, Потребителят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Търговецът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
7. Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Потребителите и без извършването на регистрация в Сайта чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на Сайта.
8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Търговеца, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
9. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Търговецът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Търговеца на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.
10. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Търговеца на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.
11. Търговецът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.
12. Търговецът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
13. Търговецът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

VII. ПОКУПКА ОТ САЙТА

1. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки и/или услуги. 
2. Договорът между Търговеца и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на Сайта и се сключва на български език.
3. Покупката посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на доставката.
4. За да получи правото да извърши валидна поръчка за покупка на Продукт, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята поръчка Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.
5. Преди заплащането на поръчката е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и условията за доставка. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.
6. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя имейл адрес за кореспонденция.
7. Няма ограничения в обслужването на категории Потребители поради възраст или някакви други ограничения.

VIII. КРАЙНА ЦЕНА И ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА

1. Всички Крайни цени на продуктите и/или услугите са посочени в български лева и са с включен ДДС. Крайните цени на продуктите и/или услугите включват и цената за всички допълнителни разходи по доставянето на продуктите и/или услугите.
2. За всяка покупка, направена през Сайта, Потребителят получава автоматично-генерирана фактура, която се изпраща до предоставения повреме на направата на поръчката имейл адрес.

IX. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. По електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от посредник на банката, с която Търговецът има сключен договор.
2. С банков превод по банкова сметка на Търговеца. Този метод на плащане важи само за услугата „Индивидуални консултации“ и се заплаща отделно от другите услуги в Сайта. При заявка за услугата „Индивидуална консултация“ чрез форма, генерирана на Сайта, Потребителят получава потвърждение по имейл на имейл адресът, отбелязан при попълването на формуляра. След уговаряне на удобен за консултация ден и час, Потребителят превежда необходимата сума, обозначена в Сайта, по банков път. 

XX. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВЯНЕ

1. Продуктите и/или услугите, поръчани през сайта се доставят онлайн, чрез комуникация на имейл адресът, предоставен от Потребителя повреме на поръчката на продук и/или услуга.
2. Срокът за получаване на продукт и/или услуга от Сайта е до 24 часа след заявена поръчка от Потребителя.
3. Поръчка с избран начин на плащане чрез „банков превод“ започва да се обработва след постъпване на средствата по банковата сметка на Търговеца.

XI. УСЛОВИЯ НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на продукта, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца.
2. Правото на отказ е валидно за:
(1) физически продути, доставени през куриер до посочен физически адрес или директно доставени на физически адрес, посочен от Потребителя, при покупката на продукта;
(2) услуги, изработени съобразно индивидуалните изисквания на Потребителя, при неудовлетвореност от страна на Потребителя до 14-дневен срок считано от датата, на която е постъпила поръчката през Сайта.
3. Правото на отказ по не се прилага в следните случаи:
(1) за предоставяне на стоки и/или услуги в електронен вариант, които могат да бъдат използвани незабавно след покупка от Потребителя и чието неизползване от същия не може да бъде възпрепятствано от Търговеца;
(2) за предоставяне на стоки и/или услуги, които са закупени от Потребителя при преферентни условия. Такива са специални оферти и намаления в Сайта;
(3) за предоставяне на стоки и/или услуги, закупени от Потребителя като ваучер и/или подарък.
4. В случаите, в които Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, спрямо текущите Общи условия, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Търговеца.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместин начин, освен за целите на настоящите Общи условия и само при изричното съгласие на Потребителя да получава комуникация от Търговеца.
2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство.
3. Преди закупуването на продук и/или услуга от Сайта, Потребителят трябва да потвърди, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия.
4. При закупуването на продукт и/или услуга от Сайта, Потребителят има възможността да отбележи дали желае да получава маркетингова комуникация от Търговеца и при потвърждението на такова съгласие, Търговецът има право даизпраща комуникация до Потребителя на имейл адресът, предоставен от Потребителя при поръчка от Сайта.
5. Потребителят има право да откаже да получава маркетинг комуникация от Търговеца чрез опцията „Отписване“ от получаване на комуникация, достъпна във всяка една комуникация по имейл, спрямо директивата GDPR.
6. Съхраняването на личните данни на Потребителите се отнася за всички поръчки на продукти и/или услуги през сайта, и всички запитвания, получени чрез попълване на онлайн формуляр в Сайта. Данни, постъпили чрез поръчка, в това число име, фамилия, адрес, телефонен номер и имейл адрес.
7. При всякакви въпроси относно начина, по който събираме, обработваме и използваме личните Ви данни, моля свържете се с нас на contact@tsvetifit.bg.

XIII. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

1. В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти, да изпрати запитване като попъни формата в сайта в секция „Контакти“, или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Търговецът ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.
2. При възникнали въпроси, Потребителят може да се свърже с Търговеца на следния имейл адрес contact@tsvetifit.bg, както и на телефон 0894224086.Търговец

Абонирай се за получаване на имейл известия